Ειδικοί Όροι

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για την μεταφορά με μισθωμένα λεωφορεία και οχήματα της
Midia Tours GmbH


§1

Περιεχόμενο και Σύναψη της Σύμβασης

(1) Οι προσφορές της Midia Tours GmbH (στη συνέχεια Διοργανωτής) είναι μη δεσεμευτικές, αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό.


(2) Η σύμβαση συνάπτεται με την υπογραφή του για κάθε σύμβαση ειδικά συντεταγμένου ιδι-ωτικού συμφωνητικού και από τα δύο μέρη και με την ταυτόχρονη παράδοσή ενός αντιτύπου αυτού στον Πελάτη.

§2

Περιεχόμενο της παροχής-Συμφωνηθείσες παροχές

(1) Οι συμφωνηθείσες παροχές προσδιορίζονται επακριβώς στο ειδικά για την εκάστοτε προ-σφορά συντεταγμένο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο έχει υπογραφεί και από τα δύο συμβαλ-λόμενα μέρη.

(2) Ως γενικό πλαίσιο των συμβατικών παροχών νοείται κυρίως η διάθεση ενός οχήματος με οδηγό καθώς και η διεξαγωγή της συμφωνηθείσης μεταφοράς όπως και του συνολικού ταξι-διού, ανάλογα με το είδος της εκάστοτε προσφοράς.

(3) Στην παρούσα σύμβατική σχέση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί σύμβασης έργου κατά τις παραγράφους 631 επ. του (γερμ) ΑΚ.

(4) Ως παροχή δεν νοείται:

α) η εποπτεία και η φύλαξη των επιβατών, ιδιαιτέρως των μικρών παιδιών, των ανηλίκων και των χρειζόντων βοηθείας ατόμων,

β) η εποπτεία και η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων τις οποίες οι επιβάτες αφήνουν ή ξε-χνούν στους χώρους των οχημάτων του Διοργανωτή,

γ) η εποπτεία και η φύλαξη των αποσκευών κατά την φόρτωση και την εκφόρτωσή τους,

δ) η παροχή γενικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν σε όλους ή σε μερικούς από τους επιβάτες σχετικά με την διεξαγωγή του ταξιδιού, κυρίως στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες επί συναλλάγματος, διαβατηρίων και θεωρήσεις βίζας καθώς και τελωνειακών και υγειονομικών ρυθμίσεων όπως και σχετικά με την υποχρέωση τήρησης τους από τους επιβάτες. Οι επιβάτες οφείλουν να μεριμνούν μόνοι τους για την τήρηση και τη συμμόρφωσή τους στις παραπάνω ρυθμίσεις προ ενάρξεως του ταξιδιού.


§ 3

Αλλαγές στις συμφωνημένες παροχές


(1) Αλλάγές στς συμφωνημένες παροχές μπορούν να γίνουν και από τους δύο συμβαλλόμε-νους. Το ακριβές περιεχόμενο των αλλαγών αυτών, η γνωστοποίησή τους στον έτερο συμ-βαλλόμενο καθώς και η διεξαγωγή του ταξιδιού κατόπιν των αλλαγών αυτών γίνεται γραπτά και το περιεχόμενό τους αποτελεί ουσιαστικό μέρος της σύμβασης.

(2) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να ανακοινώνει στον αντισυμβαλλόμενό του τυχόν αλλαγές αμέσως μόλις πληροφορείται το περιεχόμενό τους.

(3) Αλλαγές στο περιεχόμενο της σύμβασης εκ μέρους του Διοργανωτή μετά την κατάρτιση αυτής είναι δυνατόν να γίνονται, εάν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθεί το ταξίδι κατόπιν των αλλαγών αυτών δεν προσκρούουν στις διατάξεις περί της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς επίσης δεν καθιστούν τη διεξαγωγή του αυτού ιδιαιτέρως επαχθή για τον Πελάτη.

(4) Χρονικές ή τοπικές αλλαγές πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για τις οποίες ο Διοργα-νωτής δεν φέρει ευθύνη, δεν θεωρούνται ελαττώματα της σύμβασης και δεν αποτελούν λό-γους υπαναχώρησης από την σύμβαση κατόπιν της ενάρξεως του ταξιδιού ή καταγγελία αυτής πριν την έναρξη του ταξιδιού.

(5) Στις περιπτώσεις των προσφερόμενων από τον Διοργανωτή εκδρομικών πακέτων αυτός διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή μετάθεσης της εκδρομής σε περίπτωση που δε συμπληρω-θεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων προσ-διορίζεται από το είδος της εκδρομής και κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας του Διοργανωτή με τον Πελάτη.

§ 4

Συμφωνημένη αμοιβή και λοιπά έξοδα


(1) Ως αμοιβή ισχύει η κατά την κατάρτιση της σύμβασης συμφωνηθείσα αμοιβή.

(2) Κατά τη σύναψη της σύμβασης και την παράδοση ενός αντιτύπου αυτής στον Πελάτη αυ-τός υποχρεούται να προκαταβάλει στην Midia Tours GmbH την εκάστοτε συμφωνημένη προ-καταβολή. Το υπόλοιπο ποσό οφείλει να έχει πλήρως εξοφληθεί το αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Η πληρωμή σε δόσεις του υπόλοιπου ποσού είναι δυνατή μόνον κα-τόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Όλα τα συμφωνηθέντα χρηματικά ποσά κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της Midia Tours GmbH με δικαιολογία κατάθεσης τον αριθμό της παρούσας σύμβασης.

(3) Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλει εγκαίρως το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής, όπως ορίζεται στο εδάφιο 2 της παρούσας παραγράφου, τότε ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα και μόνο εξ αυτού του λόγου να καταγγείλει τη σύμβαση.

(4) Όλες οι τιμές ισχύουν και υπολογίζονται σε Ευρώ.

(5) Επιπρόσθετα έξοδα που θα προκύψουν σε συνδιασμό με τις συμφωνηθείσες παροχές (π.χ. διόδια και έξοδα στάθμευσης, έξοδα διανυκτέρευσης και διατροφής των οδηγών ή/και του πληρώματος υπολογίζονται κατόπιν συμφωνίας των μερών.

(6) Έξοδα, τα οποία θα προκύψουν εξ αιτίας επιπρόσθετων αιτημάτων του Πελάτη υπολογί-ζονται ξεχωριστά.

(7) Έξοδα που θα προκύψουν από πρόκληση ζημιών ή μεγάλων ακαθαρσιών στα οχήματα του Διοργανωτή εξ αιτίας υπαίτιας συμπεριφοράς του Πελάτη ή/και των συνεπιβατών του κα-λύπτονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από τον Πελάτη και υπολογίζονται ξεχωριστά από την κύρια παροχή.

(8) Η Midia Tours GmbH διατηρεί το δικαίωμα, να ζητήσει την προκαταβολή ολόκληρου του τι-μήματος όταν ο Πελάτης είναι ιδιώτης ή έχει έδρα στο εξωτερικό.

§5

Καταγγελία της σύμβασης και υπαναχώρηση από την σύμβαση εκ μέρους του Πελάτη


Ι. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση κατά τις διατάξεις της παρ. 651i του γερμ. ΑΚ

(1) Ο Πελάτης μπορεί προ ενάρξεως του ταξιδιού να υπαναχωρήσει από τη σύμβάση.

(2) Η δήλωση της υπαναχώρησης πρέπει να επιδίδεται γραπτώς στον Διοργανωτή. Για τη λύ-ση της σύμβασης εκ της υπαναχωρήσεως είναι σημαντικό το χρονικό σημείο επίδοσής της δή-λωσης υπαναχώρησης στον Διοργανωτή.

(3) Σε περίπτωση που ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση προ ενάρξεως του ταξιδιού ή δεν προσέλθει την ημέρα έναρξης του ταξιδιού, ο Διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει είτε μία κατά περίπτωση υπολογισμένη ή μία εφάπαξ αποζημίωση, εκτός εάν η υπαναχώρηση εκ μέ-ρους του πελάτη οφείλεται σε υπαιτίοτητα δική του (του Διοργανωτή).

(4) Το ύψος της κατά περίπτωση υπολογιζόμενης αποζημίωσης εξαρτάται από την συμφωνη-μένη τιμή του ταξιδιού ή του εκμισθωμένου οχήματος καθώς και από το χρονικό σημείο επίδο-σης της δήλωσης υπαναχώρησης αφαιρώντας την αξία των εξοικονομημένων δαπανών.

(5) Το ποσό μίας εκ των προτέρων καθορισμένης αποζημίωσης προσδιορίζεται από τον Διορ-γανωτή και ανακοινώνεται στον Πελάτη εγγράφως.

(6) Η Midia Tours GmbH έχει αξίωση σε περίπτωση της ως άνωθεν υπαναχώρησης του πελά-τη να απαιτήσει τις κάτωθι εφάπαξ αποζημιώσεις, ήτοι σε περίπτωση επίδοσης της δήλωσης υπαναχώρησης μεταξύ της

1.    29ης μέχρι και της 20ης μέρας προ ενάρξεως του ταξιδιού το 10% της συμφωνημένης τιμής του ταξιδιού
2.    19ης μέχρι και της 10ης μέρας προ ενάρξεως του ταξιδιού το 25% της συμφωνημένης τιμής του ταξιδιού
3.    9ης μέρας μέχρι και 24 ώρες προ ενάρξεως του ταξιδιού το 50% της συμφωνημένης τι-μής του ταξιδιού
4.    λιγότερο από 24 ώρες προ της ενάρξεως του ταξιδιού το 90% της συμφωνημένης τιμής του ταξιδιού.

(7) Η αξίωση του Διοργανωτή για εύλογη αποζημίωση εκπίπτει, εάν η υπαναχώρηση του Πε-λάτη οφείλεται σε τέτοια σημαντική αλλάγη του συνολικού ταξιδιού εκ μέρους του Διοργανωτή, ώστε η συνέχιση της σύμβασης να καθίσταται αβάστακτη για τον Πελάτη.

ΙΙ. Καταγγελία της Σύμβασης

(8) Σε περίπτωση που κατόπιν της ενάρξεως του ταξιδιού κριθεί αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στις συμφωνημένες παροχές, οι οποίες να είναι τόσο σημαντικές για τον Πελάτη ώστε να κα-θιστούν τη συνέχιση της σύμβασης γι΄αυτόν αβάστακτη, τότε έχει δικαίωμα εκείνος να καταγ-γείλει τη σύμβαση ανεξάρτητα λοιπών αξιώσεων.

(9) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (8) της οικείας παραγράφου των παρόντων ΓΟΣ ο Διοργα-νωτής είναι κατόπιν αιτήματος του Πελάτη υποχρεωμένος, να μεταφέρει πίσω αυτόν και τους λοιπούς συνεπιβάτες του, αν και αυτή η απαίτηση περιορίζεται μόνο στο ήδη συμφωνημένο μεταφορικό μέσο.

(10) Περεταίρω απαιτήσεις του Πελάτη κατά του Δοργανωτή αποκλείονται, εφόσον οι απαι-τούμενες αλλαγές των συμφωνημένων παροχών οφείλονται σε περιστάσεις εκτός της αρμο-διότητας του Διοργανωτή.


§6

Υπαναχώρηση και Καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της Midia Tours GmbH

(1) Ο Διοργανωτής μπορεί προ ενάρξεως της διαδρομής/ταξιδιού να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εάν ιδιαίτερες συνθήκες εκτός της αρμοδιότητάς του καταστήσουν αδύνατη την διε-ξαγωγή του ταξιδιού/της εκδρομής/της διακίνησης.

(2) Ο Διοργανωτής δύναται κατόπιν ενάρξεως του ταξιδιού/μεταφοράς να καταγγείλει τη σύμ-βαση, σε περίπτωση που η συνέχισή του/της καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής, τίθεται σε κίν-δυνο ή παρεμποδίζεται σημαντικά εξ αιτίας ανωτέρας βίας ή της συμπεριφοράς του Πελάτη ή κάποιων εκ των συνεπιβατών του. Ιδιαιτέρως σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλει ε-γκαίρως το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής, όπως ορίζεται στο εδάφιο 2 της παραγρά-φου 4 των παρόντων ΓΟΣ, τότε ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα και μόνο εξ αυτού του λόγου να καταγγείλει τη σύμβαση.

(4) Ως ιδιαιτερες και εξαιρετικές συνθήκες ή ανωτέρα βία λογίζονται στους παρόντες ΓΟΣ και αναφέρονται παραδειγματικά αλλά όχι αποκλειστικά ο πόλεμος ή εμπολεμες συρράξεις, το πραξικόπημα, η ένοπλη εξέγερση ή ο εμφύλιος πόλεμος ή λοιπές εμπολεμες καταστάσεις στην χώρα προέλευσης ή προορισμού, η σύλληψη και κατάσχεση των οχημάτων ή οποιαδή-ποτε περεμπόδιση μέσω των κρατικών αρχών ή λοιπών προσώπων, ο αποκλεισμός δρόμων, η εφαρμογή καραντίνας όπως επίσης και μη διεξαγόμενες στην επιχείρηση του Διοργανωτή απεργίες, κατάληψεις ή στάσεις εργασίας.

(5) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω δυσχέρειας, διακινδύνευσης ή ιδιαίτερης χειροτέρευσης των συνθηκών μετά την έναρξη του ταξιδιού ο Διοργανωτής κατόπιν αιτήματος του Πελάτη υποχρεούται, να μεταφέρει πίσω αυτόν και τους λοιπούς επιβάτες του, αν και αυτή η απαίτηση περιορίζεται μόνο στο ήδη συμφωνημένο μεταφορικό μέσο.

(6) Η ως άνω στο υποεδάφιο (5) της οικείας παραγράφου των παρόντων ΓΟΣ οριζόμενη υπο-χρέωση του Διοργανωτή εκπίπτει, εάν η επαναμεταφορά ορισμένων ατόμων/επιβατών εκ συνθηκών οφειλόμενων στο πρόσωπό τους καθίσταται για τον Διοργανωτή αδύνατη ή/και α-παίτηση της αβάστακτη.

(7) Σε περίπτωση που λόγω καταγγελίας της σύμβασης προκύψουν για την επαναμεταφορά των επιβατών επιπλέον έξοδα, αυτά βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον Πελάτη.

§7

Ελαττώματα στη σύμβαση, άρση ελαττωμάτων, μείωση του συμφωνημένου τιμήματος

Σε περίπτωση που κατα τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψουν ελαττώματα στην καταβολή των συμφωνημένων παροχών ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 651c επ. του Γερμ. ΑΚ όπως αυτες προσδιορίζονται πιο συγκεκριμένα και από τις διατάξεις της παραγράφου 12 εδ. 3 και 4 των παρόντων ΓΟΣ.


§8

Ευθύνη του Διοργανωτή κατά τη διεξαγωγή της Σύμβασης

(1) Ο Διοργανωτής ευθύνεται για την ορθή διεξαγωγή της συμφωνημένης μεταφοράς/ταξιδιού και υποχρεούται να επιδεικνύνει πάντοτε την αρμόζουσα επιμέλεια ενός τακτικού εμπόρου.

(2) Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν ανωμαλίες κατά τη διεξαγωγή του ταξιδιού/της με-ταφοράς εξ αιτίας ανωτέρας βίας.

(3) Οι ρυθμίσεις για την επαναμεταφορά των επιβατών παραμένουν ως έχουν.

§9

Περιορισμός της Ευθύνης του Διοργανωτή

(1) Η ευθύνη της Midia Tours GmbH για την κάλυψη συμβατικών απαιτήσεων αποζημίωσης περιορίζεται στο διπλάσιο του συμφωνημένου τιμήματος. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ζημιωθέν άτομο η ευθύνη της Midia Tours GmbH περιορίζεται στο διπλούν του μερίδιου του συγκεκρι-μένου ατόμου επί του συνολικού τιμήματος (συντελεστής 2).

(2) Για τα οχήματα της Midia Tours GmbH έχει συναφθεί ειδική ασφάλεια αστικής ευθύνης για ατυχήματα με μηχανοκίνητα οχήματα, η οποία καλύπτει αιτιολογημένες απαιτήσεις αποζημίωσης, η οποίες δύνανται να προκύψουν εκ των διατάξεων του νόμου στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου εναντίον της Midia Tours GmbH ή ενατίον συνασφαλισμένων αυτής προσώπων, σε περίπτωση που εκ της χρήσεως των παραπάνω οχημάτων τραυματιστούν ή σκοτωθούν άνθρωποι ή προκύψουν υλικές ζημίες ή ολική καταστροφή των κινητών πραγμάτων των επιβαινόντων. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες ισχύει απεριόριστη ασφαλιστική κάλυψη. Από την άνωθεν ασφαλιστική κάλυψη εξαιρούνται απαιτήσεις αστικής ευθύνης, στο βαθμό που αυτές είτε εκ της συμβάσεως είτε λόγω συμφωνίας των μερών υπερβαίνουν το εκ του νόμου οριζόμενο ασφαλιστικό όριο. Το ίδιο ισχύει και για απαιτήσεις αστικής ευθύνης, οι οποίες αφορούν καθαρά σε υλικές ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω μη τήρησης χρονικών προθεσμιών κατά τη μεταφορά.

(3) Η παράγραφος 23 του γερμανικού νόμου περί μεταφοράς και διακίνησης προσώπων ισχύ-ει ως έχει.

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη των εδαφίων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου δεν έχει ισχύ, εάν οι πρόκληση των αναφερόμενων ζημιών οφείλεται σε πράξεις δόλου ή βαρειάς αμέλειας του Πελάτη ή των συνεπιβατών του. Ο Πελάτης υποχρεούται κυρίως να καλύπτει όλες τις ζημίες που προκαλεί αυτός ή οι συνεπιβάτες του στα οχήματα, στους χώρους ή στο πλήρωμα της Midia Tours GmbH όταν αυτές προκύπτουν εκ δικής του υπαιτιότητας.

(5) Η Midia Tours GmbH δεν ευθύνεται για ζημίες σε υλικά αγαθά των επιβατών ή τρίτων, οι οποίες οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά του Πελάτη ή κάποιου εκ των συνεπιβατών του.

(6) Η Midia Tours GmbH δεν ευθύνεται για λάθη εκτός της αρμοδιότητάς της στα λοιπά ταξι-διωτικά έγγραφα του Πελάτη και/ή των συνεπιβατών του καθώς και για την εγκυρότητα αυτών. Επιπλέον η Midia Tours GmbH δεν ευθύνεται για αλλαγές στα δρομολογια και σε λοιπές πα-ροχές τρίτων, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την έναρξή ή την ομαλή διεξαγωγή του ταξι-διού/της μεταφοράς.

(7) Η Midia Tours GmbH απαλάσσεται για ενδεχόμενες απαιτήσεις του Πελάτη, οι οποίες δύ-νανται προκύψουν από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παραγράφου 2, εδάφιο 4, υποεδά-φια α-δ.

§10

Αποσκευές και λοιπά αντικείμενα

(1) Μάζι με τα διακινούμενα πρόσωπα μεταφέρονται και οι απoσκευoeς αυτών, οι οποίες ο-φείλουν να έχουν το σύνηθες μέγεθος και τον συνήθη όγκο ταξιδιωτικών αποσκευών. Συγκε-κριμένα ο Πελάτης ή/και κάθε συνεπιβάτης δικαιούνται να μεταφέρει μόνο μία βαλίτσα ή ένα ταξιδιωτικό σάκο (sac voyage) συνήθους ταξιδιωτικού μεγέθους. Επιπλέον αποσκευές ή λοιπά αντικείμενα δύνανται να μεταφέρονται μόνον κατόπiν συνεννόησης με τον Διοργανωτή και μόνοn εφόσον υπάρχει επαρκής διαθεσιμος χώρος.

(2) Η Midia Tours GmbH δεν ευθύνεται για ζημίες, οι οποίες οφείλονται σε διακινούμενα πράγ-ματα του Πελάτη ή/και κάποιου εκ των συνεπιβατών του.

(3) Η Midia Tours GmbH απαλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη σχετικά με τη μεταφορά επικίν-δυνων, απαγορευμένων ή παράνομων ουσιών, υλικών ή λοιπών πραγμάτων ιδιαιτέρως όπλα, ναρκωτικά ή εκρηκτικές ύλες, τα οποία ο Πελάτης ή/και κάποιος από τους συνεπιβάτες του με-ταφέρει στις προσωπικές του αποσκευές. Η Midia Tours GmbH απαλάσσεται επίσης κάθε ευ-θύνης σε περίπτωση καθυστέρησης ή διακοπής του ταξιδιού/της μεταφοράς, η οποία οφείλε-ται στην εύρεση και κατάσχεση των παραπάνω απαγορευμένων πραγμάτων κατά τη διάρκεια αστυνομικών ή τελωνειακών ελέγχων. Λοιπές αξιώσεις αποζημίωσης της Midia Tours GmbH κατά των υπαιτίων ατόμων για τους οριζόμενους στο οικείο εδάφιο λόγους παραμένουν ανέ-παφες.


§11

Συμπεριφορά του Πελάτη και των Συνεπιβα΄των αυτου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

(1) Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της δικής του συμπεριφοράς καθώς και των συνεπιβατών αυ-τού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού/διακίνησης. Τα διακινούμενα πρόσωπα υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά της εντολές του πληρώματος. Τα διακινούμενα πρόσψπα υποχρεούνται να φόρούν τις ζώνες ασφαλείας καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού/μεταφοράς και να μήν σηκώνο-νται από τη θέση τους. Η κίνηση των επιβατών μέσα στα οχήματα κατά τη διάρκεια του ταξι-διού γίνεται με δική τους ευθύνη και η Midia Tours GmbH απαλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού τους.

(2) Οι επιβάτες, οι οποίοι κατόπιν επαναλημμένων υποδείξεων και παραινέσεων του πληρώ-ματος δεν ακολουθούν πιστά τις εντολές αυτού, είναι δυνατόν να τους απαγορευθεί η μεταφο-ρά, εφόσον δια τις παραβιάσεως των παραπάνω εντολών προκύπτει κίνδυνος κατά της α-σφάλειας των άλλων συνεπιβατών, της τήρησεως της τάξης ή εξ άλλων λόγων η συνέχιση του ταξιδιού/διακίνησης γίνει αβάστακτη για τον διοργανωτή. Ενδεχόμενες απαιτήσεις του Πελάτη κατά του Διοργανωτή εξ αιτίας τέτοιων συμπεριφορών δεν έχουν ισχύ.

(3) Τυχόν παράπονα του Πελάτη ή των συνεπιβατών του για τυχόν προβήματα κατά τη διάρ-κεια του ταξιδιού οφείλουν να απευθύνονται στο αρμόδιο προσωπικό του πληρώματος και εάν αυτό δεν μπορεί να τα επιλύσει με τα μέσα που διαθέτει τότε οφείλουν να απευθύνονται κα-τευθείαν στον Διοργανωτή.

(4) Ο Πελάτης υποχρεούται να συνεπικουρεί στο μέτρο του δυνατού στην άρση τυχόν προ-βλημάτων προ ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιου/μεταφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση περεταίρω ζημιών καθώς και να διατηρηθεί η έκταση των ήδη προκληθεισών όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

§12

Παραπομπή στους Γενικούς Όρους Συναλλαγής (ΓΟΣ) καθώς και σε γενικές υποχρεώ-σεις πληροφόρησης του Διοργανωτή

(1) Οι ΓΟΣ του Διοργανωτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο Πελάτης υπογράφοντας την παρούσα σύμβαση δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των ΓΟΣ του Διοργανωτή.

(3) Λοιπές υποχρεώσεις πληροφόρησης του Διοργανωτή προς τον Πελάτη προκύπτουν από τον νόμο.


§13

Τόπος εκπλήρωσης της παροχής και Δωσιδικία διαφορών

(1) Τόπος εκπλήρωσης της παροχής με βάση την συγκεκριμένη σύμβαση είναι το Μόναχο (Γερμανίας).

(2) Ο τόπος αποκλειστικής δωσιδικίας όλων των διαφορών που προκύπτουν από την παρού-σα σύμβαση είναι το Μόναχο (Γερμανίας).

(3) Όλες οι μεταξύ των μερών έννομες σχέσεις απορρέουσες από την παρούσα σύμβαση υ-πάγονται στο Δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

§ 14

Προστασία προσωπικών δεδομένων

(1) Τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του Πελάτη χρησιμοποιούνται, συλλέγονται και αρ-χειοθετούνται μόνο για τους σκοπούς της ορθής διεξαγωγής του ταξιδιού/της διακίνησης και ενδεχομένους για φορολογικούς ή λοιπούς νομικούς λόγους
.
(2) Ο Διοργανωτής υπόκειται στις διατάξεις περί του γερμ. Νόμου Περί Προστασίας Προσωπι-κών Δεδομένων της 20.12.1990, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το αρθρ. 1G της 18.08.2009 (Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 BGBl. I S. 2814 geandert worden ist), και ιδιαιτέρως στις διατάξεις της παραγράφου 5 αυτού του νόμου (απόρ-ρητος χαρακτήρας των προσώπικών δεδομένων)


§15

Τελικές Διατάξεις

(1) Αλλαγές στην παρούσα σύμβαση καθώς και παρεπόμενες της συμβάσεως αυτής δευτε-ρεύουσες συμφωνίες απαιτούν για την εγκυρότητά τους την περιβολή του εγγράφου τύπου.

(2) Δεν ορίζονται και δεν ισχύουν παρεπόμενες προφορικές συμφωνίες επί της παρούσας σύμβασης.

(3) Σε περίπτωση που μία από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης είναι ή κριθεί άκυρη δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα της υπόλοιπης σύμβασης. Η/Οι άκυρη/άκυρες διάταξη/διατάξεις α-ντικαθίστα(ν)ται με έκγκυρη/έγκυρες, η/οι οποία/ες προσεγγίζουν κατά τον καλύτερο τρόπο την οικονομική και δικαιοπρακτική βούληση των μερών.

(4) Σε περίπτωση που μία διάταξη των παρόντων ΓΟΣ ακυρωθεί δικαστικά, αντικαθίσταται από την αντίστοιχη ή ανάλογα με τη φύση της από την κατά το δυνατόν οικεία νομοθετική ρύθμιση και αν αυτή δεν υπάρχει αντικαθίσταται απο μία διάταξη, η οποία να προσεγγιζει κατά το δυνατόν καλύτερα το το γράμμα του νόμου. Στην παραπάνω περίπτωση η ισχύς των λοι-πών ΓΟΣ παραμένει ως έχει και δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών.

Συντάχθηκε: 22.10.2012

map1
Αθήνα Εμ. Παππά 25  Αιγάλεω arrow videos

map2Μόναχο Maximilianplatz 16 / 4 (OG) arrow videos

facebook twitter google


Copyright @2012 midiatours.
Designed & Developed by
Centiva Software Solutions